Privacy verklaring

Dit is het privacy statement van M. Kuijpers h.o.d.n. De Gedichtenkamer, hierna: De Gedichtenkamer. De Gedichtenkamer is ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder nummer 75185415 en is gevestigd aan de Thorbeckelaan 34, 7942CP, te Meppel. In dit document wordt uitgelegd hoe De Gedichtenkamer omgaat met het verwerken van uw persoonsgegevens. Bij de verwerking van uw persoonsgegevens betracht De Gedichtenkamer de grootst mogelijke zorgvuldigheid.

 

Verkrijging persoonsgegevens:

Indien u gebruikt maakt van de diensten van De Gedichtenkamer, verstrekt u zelf een aantal persoonsgegevens aan De Gedichtenkamer, of worden persoonsgegevens van u verkregen in het kader van de overeenkomst. Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle gegevens die betrekking hebben op geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon.

 

Categorieën persoonsgegevens

Cookieverklaring

De Gedichtenkamer maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. De Gedichtenkamer mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die De Gedichtenkamer gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

 

Gebruik Social Media

De Gedichtenkamer maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst De Gedichtenkamer u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

verwerkt de volgende categorieën van persoonsgegevens:

 1. Contact- en NAW-gegevens;
 2. E-mailadres;
 3. Financiële gegevens;
 4. Overige door u zelf verstrekte persoonsgegevens.

 

Doel van de verwerking

De persoonsgegevens die door De Gedichtenkamer verwerkt worden, hebben ten doel om:

 1. Bestelde producten naar u te kunnen verzenden.
 2. Contact met u op te nemen om u te informeren over de door u afgenomen diensten en de uitvoering daarvan;
 3. Het uitvoeren van haar diensten;
 4. Verbeteren van de dienstverlening;
 5. Het verrichten van betalingen (via onze partner Mollie);
 6. Nakomen van wettelijke verplichtingen;
 7. Gegevensuitwisseling met derden ten behoeve van de uitvoering van de dienstverlening.
 8. gewonnen producten naar u toezenden (bij deelname aan een winactie).
 9. Informeren, nieuws en tips delen (bij inschrijving van de nieuwsbrief, uitschrijven kan te allen tijde, door onderaan de mail op unsubscribe/uitschrijven te klikken).

 

Grondslag verwerking

Het verwerken van persoonsgegevens is slechts mogelijk op grond van de hiernavolgende grondslagen: (i) wettelijke verplichting, (ii) uitvoering overeenkomst, (iii) verkregen (uitdrukkelijke) toestemming van de betrokkenen, en (iv) gerechtvaardigd belang. Bij het verlenen van de diensten en verkoop van de producten van De Gedichtenkamer worden persoonsgegevens verwerkt. De Gedichtenkamer verwerkt uitsluitend gegevens die De Gedichtenkamer noodzakelijk acht voor (het verbeteren van) de dienstverlening en gaat zorgvuldig om met de (persoons)gegevens die zij over u en uw gebruik van de diensten heeft verzameld. De grondslag voor het verwerken van deze gegevens is de overeenkomst die u met De Gedichtenkamer bent aangegaan. Ook kunnen er persoonsgegevens van u verwerkt worden door het bezoeken van de website www.degedichtenkamer.nl indien u hiervoor toestemming hebt gegeven.

 

De Gedichtenkamer verwerkt ook gegevens bij ‘gerechtvaardigd belang’. Om u een zo goed mogelijke service te kunnen bieden.
Zie hieronder, waar het om gaat.

 

 1. Reviews & klanttevredenheidsonderzoek
 2. Nieuwsbrief & e-mail*
 3. (win)Acties
 4. Social media (zie hieronder voor meer informatie)

* bij inschrijving van de nieuwsbrief, uitschrijven kan te allen tijde, door onderaan de mail op unsubscribe/uitschrijven te klikken).

 

Noodzaak verwerking

De verwerking van uw persoonsgegevens is noodzakelijk om de processen die De Gedichtenkamer heeft, uit te kunnen voeren. De diensten die De Gedichtenkamer uitvoert en de producten die de webwinkel biedt, kunnen zonder het verwerken van uw persoonsgegevens niet volledig uitgevoerd worden. Indien voor specifieke doeleinden met betrekking tot de persoonsgegevens uw expliciete toestemming is vereist, dient u hiervoor separaat toestemming te geven.

 

Geautomatiseerde besluitvorming

Er is geen sprake van geautomatiseerde besluitvorming.

 

Bewaartermijn

De door De Gedichtenkamer verwerkte persoonsgegevens worden bewaard conform de relevante wet- en regelgeving. Indien een langere bewaartermijn noodzakelijk is op grond van wet- of regelgeving, worden de persoonsgegevens langer bewaard conform deze eisen. Alle (verkregen) persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt noodzakelijk.

 

Verwerking door derden

De Gedichtenkamer deelt persoonsgegevens slechts met derden indien dit strikt noodzakelijk is voor de uitvoering van een overeenkomst en om te voldoen aan relevante wet- en regelgeving. Er worden geen persoonsgegevens verkocht. Indien met derden persoonsgegevens worden gedeeld, zullen hiervoor verwerkersovereenkomsten worden gesloten. De derden waarmee persoonsgegevens worden gedeeld, zijn:

 1. De Boekhouder, ten behoeve van de uitvoering van een overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn contact- en NAW-gegevens en financiële gegevens.
 2. Softwareleveranciers, ten behoeve van de uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens en het e-mailadres.
 3. Websitebeheerder, ten behoeve van uitvoering van de overeenkomst. De categorieën van persoonsgegevens die verwerkt worden, zijn de contact- en NAW-gegevens en het e-mailadres.

 

Beveiliging van Persoonsgegevens

De Gedichtenkamer neemt het beschermen van uw persoonsgegevens serieus en neemt dienaangaande, rekening houdend met de stand van de techniek, uitvoeringskosten, alsook met de aard, omvang, context en de verwerkingsdoeleinden en de qua waarschijnlijkheid en ernst uiteenlopende risico’s voor de rechten en vrijheden van personen, passende technische en organisatorische maatregelen om een op het risico afgestemd beveiligingsniveau te waarborgen.

 

Disclaimer website

Door het gebruiken van de website en webwinkel stemt u in met de disclaimer. De Gedichtenkamer behoudt zich het recht voor te allen tijde de inhoud van haar website en/of deze disclaimer te wijzigen zonder haar klanten en/of gebruikers van de website over deze wijziging te informeren. De inhoud van de website is met de grootst mogelijke zorgvuldigheid samengesteld, maar kan desondanks mogelijke onjuistheden bevatten of onvolledig zijn. De Gedichtenkamer aanvaardt op geen enkele wijze enig aansprakelijkheid voor schade die is ontstaan door, of voortvloeit uit het gebruik van de website. Het gebruiken van deze website komt geheel voor eigen rekening en risico van een gebruiker van de website. Aan de inhoud van de website kunnen geen rechten ontleend worden. Alle teksten, gedichten, logo’s en ontwerpen op de website en op producten van De Gedichtenkamer zijn auteursrechtelijk beschermd en eigendom van De Gedichtenkamer voor zover deze niet aan derden toebehoren.

 

Cookieverklaring

De Gedichtenkamer maakt gebruik van technische en functionele cookies om de website te optimaliseren. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door het bezoek aan een website worden meegestuurd om gebruikerservaringen van bezoekers efficiënter te maken. De Gedichtenkamer mag, volgens de wet, cookies op uw apparaat opslaan als deze cookies strikt noodzakelijk zijn om de website te kunnen gebruiken. Voor andere soort cookies is uw toestemming nodig. Wij raden aan om de cookies te accepteren in verband met de gebruiksvriendelijkheid van de website. Bezoekers van de website hebben een check in mogelijkheid.

 

De cookies die De Gedichtenkamer gebruikt zijn functionele cookies: deze cookies zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Deze cookies hebben geen gevolgen voor de persoonlijke levenssfeer zodat er geen toestemming gevraagd en verleend hoeft te worden. Met deze cookies wordt bijvoorbeeld uw browserinstellingen opgeslagen zodat onze website het beste bekeken kan worden, of dat de website bereikbaar blijft (load-balancing) maar ook cookies die ervoor zorgen dat er geen andere cookies mogen worden geplaatst (no-follow).

 

Gebruik Social Media

De Gedichtenkamer maakt gebruik van cookies van derde partijen om de website te optimaliseren. Sommige cookies worden geplaatst door diensten van derden die op de website worden weergegeven. Met derden wordt bedoeld Google Analytics en Social Media (LinkedIn, Facebook, Twitter). Op het gebruik van cookies van andere bedrijven (derden) is het privacy- en cookiebeleid van het betreffende bedrijf van toepassing. Wanneer u op de website de Social Media button aanklikt, wordt een Social Media cookie geplaatst. Hierdoor kan de Social Media partij uw IP-adres herkennen zodra u een artikel van de website deelt. Voor de cookies van Social Media partijen en de data en/of persoonsgegevens die zij hiermee verzamelen, verwijst De Gedichtenkamer u naar de privacy- en cookieverklaringen van deze partijen.

 

Browserinstellingen

Als u niet wilt dat websites cookies plaatsen op uw apparaat waarmee u de website bekijkt, kunt u uw browserinstellingen aanpassen. Voordat een cookie geplaatst wordt, krijgt u een waarschuwing en dient u toestemming te geven voor de cookie. Doet u dat niet, kan dat bijvoorbeeld tot gevolg hebben dat de website minder goed werkt. U kunt de instellingen van uw browser aanpassen zodat uw browser alle cookies en ook de cookies van derde(n) weigert. Ook kunt u geplaatste cookies verwijderen. Hiervoor moet u de instellingen van uw browser aanpassen via voorkeuren en vervolgens kunt u de privacy instellingen aanpassen.

 

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met deze website zijn verbonden. Wij kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met uw persoonsgegevens omgaan. Wij raden u aan de privacyverklaring van deze websites te lezen alvorens van deze websites gebruik te maken.

 

Rechten van betrokken

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

Recht op inzage:

 1. Als betrokkene heeft u het recht om uitsluitsel te krijgen over het al dan niet verwerken van uw persoonsgegevens en, wanneer dat het geval is, om inzage te verkrijgen met betrekking tot de verwerking daarvan.
 2. Recht op rectificatie:
 • U heeft het recht om rectificatie en aanvulling van onjuiste gegevens te verkrijgen.
 1. Recht op gegevenswissing:
 • Zonder onredelijke vertraging dient een betrokkene wissing van hem betreffende persoonsgegevens te verkrijgen.
 1. Recht op overdraagbaarheid van gegevens:
 • Een betrokkene heeft het recht om de hem betreffende persoonsgegevens die hij verstrekt heeft aan De Gedichtenkamer, in een gestructureerde, gangbare en machineleesbare vorm te verkrijgen, en deze gegevens tevens aan De Gedichtenkamer over te dragen zonder gehinderd te worden door de verwerkingsverantwoordelijke aan wie ze verstrekt waren.

 

Klacht

Indien u een klacht heeft over de wijze waarop De Gedichtenkamer met uw persoonsgegevens omgaat, of een van bovengenoemde rechten wenst uit te oefenen, kunt u contact opnemen via de website of per e-mail info@degedichtenkamer.nl. Om er zeker van te zijn dat u een recht wenst uit te oefenen verzoekt De Gedichtenkamer u om een kopie van uw identiteitsbewijs mee te sturen. U kunt hierbij uw pasfoto en MRZ (strook met nummers onderaan) zwart maken ter bescherming van uw privacy. De Gedichtenkamer zal zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 4 weken op uw verzoek reageren. Tevens kunt u een klacht indienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. Dit is de bevoegde handhavingsinstantie. U kunt hiervoor contact opnemen via deze link:

https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons.

 

Wijzigingen Privacy Statement

De Gedichtenkamer kan te allen tijde de privacyverklaring aanpassen. Op de website staat de meest recente versie gepubliceerd. Houd daarom altijd de website in de gaten voor de meest recente versie. Als het nieuwe privacy statement gevolgen heeft voor de wijze waarop wij reeds verzamelde gegevens met betrekking tot u verwerken, dan brengen wij u per e-mail daarvan op de hoogte.

 

Deze versie is voor het laatst vastgesteld op 30 april 2020.

%d bloggers liken dit: